Menu Close

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „Pagrandukas“ ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 2022–2024 m.

UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS (UTA)

Skaitmeninės mokymo priemonės

UTA komandos sudėtis:

Komandos vadovas – Vida Bakutienė, direktorė

Koordinatorius – Živilė Gadliauskaitė-Mikulskė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Nariai:

Audronė Daugėlaitė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Inga Kuncaitytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Dainora Čižinauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė;

Indrė Ilevičienė, logopedė-metodininkė.

 

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „PAGRANDUKAS“ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VAIKŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS  Parsisiųsti

Ugdymas: Ugdymo procesas remiamas nuostata, kad vaikystės nereikia taisyti. Vaikas – aktyvus savo žinojimo, identiteto, kultūros kūrėjas. Skatinama veikla eksperimentuojant, bandant, atrandant, darant savas išvadas. Ugdymo(si) erdvė nėra griežtai apibrėžta, vaikas žaidžia, kuria ir veikia laisvai judėdamas grupės, įstaigos ar lauko erdvėje. Nuo 1998 metų organizuodami ugdymo procesą pedagogai dirba projektiniu metodu.

Lopšelyje-darželyje veikia 14 grupių: 6 – ankstyvojo amžiaus vaikų (lopšelio), 6 – ikimokyklinio amžiaus vaikų (darželio) ir 2 – priešmokyklinio ugdymo grupės. Grupių darbo laikas yra 10,5 val. ir 12 valandų trukmės.

Mokslo metų trukmė: Lopšelyje-darželyje vaikai ugdomi nuo rugsėjo 1 dienos iki rugpjūčio 31 dienos. Liepos – rugpjūčio mėnesiais darželis dirba atsižvelgiant į tėvų pageidavimus ir vaikų skaičių.

PROGRAMA

Ikimokyklinio ugdymo programa. Ugdymo procesas organizuojamas taikant ,,Kauno lopšelio-darželio ,,Pagrandukas” ikimokyklinio ugdymo programą”. Jos metodologija atitinka bendras humanistinės ikimokyklinio ugdymo politikos nuostatas (žmogaus asmenybė unikali, atvira kaitai) bei Atviros Lietuvos ir Danijos Egmonto Petersono fondų projekto ,,Ikimokyklinio ugdymo demokratizavimas” esminius principus, pagrįstus konstruktyvizmo filosofija (pripažįsta, kad žmogus mokosi sąveikoje su aplinka).

Suzuki metodo taikymo programa (ikimokyklinio ugdymo programos dalis). Nuo 2010 m. kovo mėnesio vaikų muzikiniai užsiėmimai vyksta taikant Suzuki metodiką. Suzuki metodo filosofija: ,,Talentas nėra įgimtas, kiekvienas vaikas gimsta su didžiulėmis lavinimo galimybėmis”.Suzuki metodo taikymo turinį sudaro puikiai apgalvota muzikos kūrinių seka, kiekviena muzikinė technika pristatoma ir tobulinama vis sudėtingesniu lygiu. Muzikiniai užsiėmimai pradedami ankstyvajame amžiuje, pasitelkiant tėvus, kaip namų mokytojus, bei taikant ,,motinos kalbos” metodą (klausymas, mėgdžiojimas, kartojimas, pozityvus paskatinimas.) Ji skirta 1-3 m. amžiaus vaikams. Nuo 2011 m. rugsėjo 1 dienos ši metodika taikoma ir ugdant  3-7 metų vaikų muzikinius gebėjimus.

Priešmokyklinio ugdymo programa. – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Priešmokyklinis ugdymas vykdomas 1 metus, pagal Švietimo ir mokslo ministro patvirtintą programą. Priešmokyklinio ugdymo programa (nuo 2022 09 01)

Dienos ritmas: maitinimų, žaidimų ir poilsio laikas skirtingas visose grupėse, priklausomai nuo vaikų amžiaus.

Laikas Mūsų dienelė
7.00 – 8.30 Vaikų atvykimas, priėmimas, individuali veikla, žaidimai, individualūs pokalbiai su tėvais.
8.35 – 9.05 Pusryčiai.
9.30 – 12.10 Organizuota bei spontaniška vaikų veikla grupėje ir/ar lauke.
12.10 – 12.40 Pietūs
13.00 – 15.30 Poilsis (pietų miegas arba rami veikla)
16.00 – 16.30 Vakarienė.
16.45 – 19.00 Organizuota bei spontaniška vaikų veikla grupėje ir/ar lauke.