INFORMACIJA TĖVAMS

INFORMACIJA TĖVAMS, KAI VIENAS IŠ UGDYTINIŲ TĖVŲ YRA IŠVYKĘS Į UŽSIENĮ :             Vienkartinė pašalpa darželinukų tėvams

PLANUODAMI UGDYMOSI VEIKLAS KARANTINO METU ATKREIPKIME DĖMESĮ Į VAIKŲ PSICHOLOGŲ PATARIMUS

INFORMUOJAME, 

kad vadovaujantis 2020-03-12 Vyriausybės posėdyje priimtu nutarimu (siunčiame turimas nuorodas http://lrv.lt/lt/naujienos/ekstremaliu-situaciju-metu-masiniai-renginiai-uzdarose-patalpose-nevyks ir http://lrv.lt/lt/naujienos/visoje-lietuvoje-del-koronaviruso-dviem-savaitems-uzdaromos-svietimo-istaigos), nuo kovo 13 d. rekomenduojama, o nuo kovo 16 d. iki kovo 27 d. privalomai stabdomas ugdymo procesas visose švietimo įstaigose, t. y. ir ikimokyklinėse bei priešmokyklinėse įstaigose / grupėse.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA “Dėl ugdymo proceso ir darbo organizavimo asmenims, kurie lankėsi Kinijoje ir šiaurės Italijoje”

Informacija apie koronaviruso susirgimų prevenciją:

Kauno miesto savivaldybės dažniausiai užduodamų klausimų suvestinė:

Vienkartinės pašalpos skyrimas asmenims atlyginimui už jų vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse švietimo įstaigose, išlaikymą (atlyginimui už ugdymo sąlygų tenkinimą) apmokėti :     2020-01-09_10.33_Darželiams informacija

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS
DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR)
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR
MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2019 m. spalio 15 d. Nr. T-454

Dokumentas: T-454 (1)

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS
DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 27 D.
SPRENDIMO NR. T-331 „DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO
MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ
IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS“
PAKEITIMO
2019 m. spalio 15 d. Nr. T-456
Kaunas

Dokumentas: T-456 (1)

 

2019 m. spalio mėn. 17 d. – gruodžio mėn. 27 d. Kauno pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vyks mokymai tėvams pagal Tarptautinę tėvų ir auklėtojų ugdymo įgūdžių mokymo programą     ČIA rasite išsamią informaciją

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus specialistų parengta informacija tėveliams apie tymų profilaktiką  Tymai rekomendacijos

 

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ LOPŠELYJE-DARŽELYJE TVARKA

Atnaujinta mokesčio tvarka mokesčio tvarka (2018 pakeitimas)  mokesčio tvarka (atnaujinta)

Pakeitimai sprendimas T-705

Nuo 2017-03-01 keičiasi  nemokamo maitinimo priešmokyklinukams kainos

Nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti mokyklose ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose skiriamų lėšų vienai dienai vienam mokiniui dydis (su PVM):

1. pusryčiams priešmokyklinio ugdymo ir 1–4 klasių mokiniams – 0,75 Eur;

2. pusryčiams 5–12 klasių mokiniams – 0,84 Eur;

3. pietums priešmokyklinio ugdymo, 1–4 klasių mokiniams, 5–12 klasių mokiniams – 1,52 Eur;

4. pusryčiams, pietums, pavakariams mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose – 2,93 Eur.

Peržiūrėti dokumentą

Nuo 2017-03-01 keičiasi mokėjimo tvarkos aprašo 9.7 ir 11 punktai

„9.7. vienas iš tėvų (globėjų) mokosi pagal pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo, profesinio mokymo, nuolatinių arba ištęstinių studijų profesinio bakalauro, bakalauro, magistrantūros, doktorantūros ir rezidentūros studijų programas, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais.“

„11. Tėvai (globėjai) dokumentus, reikalingus atlyginimo lengvatai gauti, kartu su prašymu taikyti lengvatą, pateikia priimant vaiką į grupę arba per mėnesį nuo aplinkybių pasikeitimo. Jie atsako už pateikiamų dokumentų teisingumą. Dokumentai, pridedami prie prašymo, turi būti išduoti ne anksčiau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki prašymo pateikimo dienos. Lengvata taikoma nuo prašymo pateikimo dienos. Jei tėvai (globėjai) laiku nepateikia reikiamų dokumentų, atlyginimas skaičiuojamas bendrąja tvarka.“

Peržiūrėti dokumentą

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimas Nr. T-350 „Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse“ 

Peržiūrėti dokumentą

1.1. lopšelio grupės vaikams: pusryčiai – 0,48 Eur, pietūs – 0,85 Eur, priešpiečiai arba pavakariai – 0,25 Eur, vakarienė – 0,48 Eur, naktipiečiai – 0,2 Eur;

1.2. darželio ir priešmokyklinės grupių vaikams: pusryčiai – 0,52 Eur, pietūs – 0,98 Eur, priešpiečiai arba pavakariai – 0,3 Eur, vakarienė – 0,52 Eur, naktipiečiai – 0,2 Eur.

4. Nustatyti švietimo įstaigų darbuotojams, pageidaujantiems pietauti įstaigoje, 1,16 Eur mokestį už kiekvienus pietus.

Nuo 2016-08-01 keičiasi mokėjimo tvarkos aprašo 9.7 papunktis

Nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. keičiamas Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo 9.7 papunktis, kuris įteisina atlyginimo dydžio mažinamą 50 procentų doktorantų ir rezidentų vaikams.

„9.7. vienas iš tėvų mokosi pagal pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo, nuolatinių arba ištęstinių studijų profesinio bakalauro, bakalauro, magistrantūros, doktorantūros ir rezidentūros studijų programas, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais.“

Peržiūrėti dokumentą

Nuo 2016-04-01 keičiasi mokėjimo tvarka

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-83 patvirtintas Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas 

Peržiūrėti dokumentą 

6. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, tėvai (globėjai) moka 0,58 Eur atlyginimą už ugdymo sąlygų tenkinimą už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną.

Priešmokyklinis ugdymas tėvams (globėjams) nuo 2016-04-01 nekainuos.

Lopšelio-darželio direktorius, atsižvelgiant į  įstaigos grupių veiklos trukmę, Tarybai pritarus, nustatė 3 maitinimų skaičių lopšelyje-darželyje: pusryčiai, pietūs, vakarienė. Tačiau tėvai (globėjai), atsižvelgiant į tai, kiek valandų per dieną vaikas praleidžia įstaigoje, turi teisę ne trumpiau kaip mėnesiui pasirinkti maitinimų skaičių (vaikas turi valgyti kas 3,5- 4 valandas), raštu pateikę prašymą lopšelio-darželio direktoriui. Prašymas teikiamas prieš 10 dienų, bet ne vėliau kaip paskutinę einamojo mėnesio dieną, prašant lengvatos ateinančiam mėnesiui.

MOKESČIO MOKĖJIMAS

  • Mokestis skaičiuojamas už einamąjį mėnesį.
  • Mokestis mokamas kiekvieną mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 20 dienos.
  • Jeigu dėl nepateisinamos priežasties mokestis nesumokamas ilgiau kaip du mėnesius, švietimo įstaigos direktorius turi teisę išbraukti vaiką iš sąrašų, prieš tai raštu informavęs tėvus (globėjus).
  • Mokesčio skolos iš tėvų (globėjų) išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.