Menu Close

IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Nacionaliniai teisės aktai:

 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija

Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija

Vaiko teisių konvencija

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas

Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas

 

Kauno miesto savivaldybės teisės aktai:

Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų siuntimo į Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą, darbo grupės darbo reglamentas

Potvarkis dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų siuntimo į Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą

Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų siuntimo į Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą, tvarkos aprašas

Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas

Vaikų atvedimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes ir išleidimo iš jų tvarkos aprašas

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas , jo  pakeitimas

Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse

 

Įstaigos vidaus veiklą reglamentuojantys dokumentai:

 

El. dienyno nuostatai

Kauno lopšelio-darželio „Pagrandukas“ nuostatai

Vidaus politika 2020 m.

Finansų kontrolės taisyklės 2020 m.

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas

Viešųjų pirkimų tvarkos aprašas 2023