Struktūra

KAUNO LOPŠELIO- DARŽELIO „PAGRANDUKAS“ TARYBA
Pirmininkas: Aurimas Stankūnas
Nariai:
 • Rasa Nislaitytė,
 • Jūratė Birutienė,
 • Egidija Stonienė,
 • Nijolė Bekampienė,
 • Eglė Svečkarevienė,
 • Marius Tamošiūnas,
 • Ilona Kondrackienė,
 • Laima Janušauskienė.
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „PAGRANDUKAS“ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ
 
Nariai:
 • Rima Runtienė,
 • Vilma Acė
 • Dainora Čižinauskienė
 • Rasa Nislaitytė
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „PAGRANDUKAS“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJA (VGK)
Pirmininkas: Vilma Acė (direktorės pavaduotoja ugdymui)
Sekretorė: Erika Michalkevičiūtė (priešmokyklinio ugdymo pedagogė)
Nariai:
 • Marijona Dranginienė, logopedė,
 • Inga Kuncaitytė, auklėtoja,
 • Rasa Nislaitytė, neformaliojo ugdymo mokytoja (kūno k.),
 • Angelė Dumčiuvienė, tėvų atstovė.

Lopšelio-darželio vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.