Menu Close

Struktūra

KAUNO LOPŠELIO- DARŽELIO „PAGRANDUKAS“ TARYBA
Pirmininkas: Aurimas Stankūnas
Nariai:
 • Rasa Nislaitytė,
 • Jūratė Birutienė,
 • Egidija Stonienė,
 • Nijolė Bekampienė,
 • Ilona Kondrackienė,
 • Laima Janušauskienė,
 • Indrė Valčiukienė.
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „PAGRANDUKAS“ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ
 
Nariai:
 • Živilė Gadliauskaitė – Mikulskė
 • Rima Runtienė,
 • Egidija Stonienė
 • Vilma Acė
 • Dainora Čižinauskienė
 • Rasa Nislaitytė
 
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „PAGRANDUKAS“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJA (VGK)
Pirmininkas: Živilė Gadliauskaitė – Mikulskė (direktorės pavaduotoja ugdymui)
Sekretorė: Indrė Ilevičienė (logopedė)
Nariai:
 • Marijona Dranginienė, logopedė,
 • Inga Kuncaitytė, mokytoja,
 • Vilma Acė, mokytoja,
 • Rasa Nislaitytė, meninio ugdymo mokytoja,
 • Indrė Valčiukienė, tėvų atstovė.

Lopšelio-darželio vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.