Struktūra

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „PAGRANDUKAS“ VALDYMO STRUKTŪROS SCHEMA

valdymo_strukturos_schema

KAUNO LOPŠELIO- DARŽELIO „PAGRANDUKAS“ TARYBA
Pirmininkas: Edvinas Launikonis
Nariai:
 • Rasa Nislaitytė,
 • Jūratė Birutienė,
 • Egidija Stonienė,
 • Nijolė Bekampienė,
 • Audrius Kabašinskas,
 • Marius Tamošiūnas.
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „PAGRANDUKAS“ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ
 
Nariai:
 • Rima Runtienė,
 • Vilma Acė
 • Dainora Čižinauskienė
 • Rasa Nislaitytė
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „PAGRANDUKAS“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJA (VGK)

 

Pirmininkas: Lina Norvaišienė (direktorės pavaduotoja ugdymui)
Sekretorė: Erika Michalkevičiūtė (priešmokyklinio ugdymo pedagogė)
Nariai:
 • Marijona Dranginienė, logopedė,
 • Vilma Acė, auklėtoja,
 • Rasa Nislaitytė, neformaliojo ugdymo mokytoja (kūno k.),
 • Angelė Dumčiuvienė, tėvų atstovė.

Lopšelio-darželio vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.