Menu Close
KAUNO LOPŠELIO- DARŽELIO „PAGRANDUKAS“ TARYBA
Pirmininkas: Rūta Jonikaitė
Nariai:
 • Kristina Buitkutė,
 • Egidija Stonienė,
 • Nijolė Bekampienė,
 • Ieva Liaudenskienė,
 • Donata Bučinskaitė,
 • Sonata Dobilienė,
 • Kristina Milčiuvienė,
 • Laura Mockevičienė.
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „PAGRANDUKAS“ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ
 
Nariai:
 • Erika Kladko
 • Urtė Vitkauskaitė
 • Emilija Trepeikaitė
 
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „PAGRANDUKAS“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJA (VGK)
Pirmininkas: Erika Kladko  (direktorės pavaduotoja ugdymui)
Sekretorė: Inga Gardauskienė  (mokytoja)
Nariai:
 • Urtė Vitkauskaitė, psichologė,
 • Kristina Buitkutė meninio ugdymo mokytoja,
 • Rasa Nislaitytė, meninio ugdymo mokytoja,
 • Patricija Škėmaitė logopedė

Lopšelio-darželio vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.