Menu Close
IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS RENGIMO DARBO GRUPĖ
Nariai:  Erika Kladko, direktorės pavaduotoja ugdymui
 • Dainora Čižinauskienė, mokytoja
 • Ilona Šlekienė, mokytoja
 • Inga Gardauskienė, mokytoja
 • Jurgita Bloveščiūnienė, mokytoja
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „PAGRANDUKAS“ TARYBA
Pirmininkas: Rūta Jonikaitė (tėvų atstovas)
Nariai:
 • Kristina Buitkutė (mokytojų atstovas),
 • Egidija Stonienė (mokytojų atstovas),
 • Nijolė Bekampienė (mokytojų atstovas),
 • Ieva Liaudenskienė (ikimokyklinio ugdymo mokytojų  padėjėjų atstovas),
 • Donata Bučinskaitė (ikimokyklinio ugdymo mokytojų  padėjėjų atstovas),
 • Sonata Dobilienė (ikimokyklinio ugdymo mokytojų  padėjėjų atstovas),
 • Kristina Milčiuvienė (tėvų atstovas),
 • Laura Mockevičienė (tėvų atstovas).
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „PAGRANDUKAS“ VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ
Nariai:
 • Erika Kladko
 • Urtė Vitkauskaitė
 • Emilija Trepeikaitė
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „PAGRANDUKAS“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJA (VGK)
Pirmininkas: Erika Kladko  (direktorės pavaduotoja ugdymui)
Sekretorė: Inga Gardauskienė  (mokytoja)
Nariai:
 • Urtė Vitkauskaitė, psichologė,
 • Kristina Buitkutė meninio ugdymo mokytoja,
 • Rasa Nislaitytė, meninio ugdymo mokytoja,
 • Patricija Škėmaitė logopedė

Lopšelio-darželio vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

VGK 2024 m. PLANAS