Menu Close

Kauno miesto 34-ojo vaikų lopšelio-darželio pastatas pastatytas ir priimti pirmieji darbuotojai 1971 m. sausio 15 dieną. Kauno miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas potvarkiu leido atidaryti vaikų lopšelį-darželį 1971 m. gegužės 17 dieną. Įstaigos projektinis pajėgumas – 12 grupių, iš jų 4 skirtos vaikams iki 3 metų (lopšelis).

Lopšelyje -darželyje veikė ir savaitinės grupės, kuriose buvo ugdomi rusakalbiai vaikai. Ugdymas vyko tradiciškai, vadovaujantis tuo metu visuose Lietuvos darželiuose vieninga ugdymo programa.

Atkūrus šalies nepriklausomybę lopšelio-darželio pedagogai ieškojo naujų ugdymo metodų, būdų. 1991 m. imta vadovautis kompleksinio vaikų ugdymo metodu, 1993 m. ugdomoji veikla organizuota vadovaujantis valstybine programa pedagogams ir tėvams „Ikimokyklinio ugdymo gairės“, didesnį dėmesį skiriant vaikų ugdymui meninės raiškos priemonėmis. Nuo 1992 m. vaikų saviraiškos poreikiai tenkinami įstaigoje  rengiamose teatro dienose, kaupiant patirtį vaikų meninės saviraiškos srityje, organizuojant renginius miesto ir kitų miestų pedagogams, ypatingą dėmesį skiriant vaikų meninei saviraiškai, plėtojant vaikų vaidybinę veiklą. Nuo 1997 m. įstaigoje veikia saviraiškos kūrybinė grupė, burianti aktyvius pedagogus, kurie organizuoja vaikams netradicinius renginius, šventes, pramogas. Keičiantis ugdymo metodams, buvo keičiamos vaikų ugdymosi sąlygos grupėse, kiekvienos grupės vaikai rinko savo grupei vardą. Kodėl neišrinkus vardo darželiui? Bendruomenei aktyviai dalyvaujant lopšeliui-darželiui išrinktas vaikiškas vardas: „Pagrandukas“.

Kauno miesto mero 1994 m. gegužės 4 d. potvarkiu Kauno 34-am  vaikų lopšeliui-darželiui suteiktas „Pagranduko“ pavadinimas, o 1997 m. sausio 3 d. potvarkiu leista vykdyti savarankišką ūkinę ir finansinę veiklą.

1996 m. lopšelis-darželis veikė pilnu pajėgumu – 12 grupių, vienoje jų buvo ugdomai įvairių tautybių rusakalbiai vaikai. Lopšelio-darželio direktorė ir pedagogai sistemingai ieško naujovių ir jas įgyvendina, tobulina vaikų ugdymo būdus, ugdomąją aplinką (diegiamos netradicinės vaikų ugdymo formos ir metodai: vaikų saviraiška per vaidybinę veiklą, ugdymas daile vienoje grupėje, laisvas muzikalus judesys, Teatro dienelės, galimybė nemiegoti pietų miego ir kt.).

Nuo 1998 m. direktorės iniciatyva lopšelis-darželis dalyvavo Atviros Lietuvos fondo Egmonto projekte, tai padėjo bendruomenės nariams pakeisti požiūrį į vaiką, įgyti projektinio darbo patirties, ugdymą orientuoti į vaiką, jo poreikius. Pedagoginės problemos imtos spręsti projektiniu-probleminiu metodu, tradicija tapo vaikų ugdymas už įstaigos ribų, ekskursijos, vasaros stovyklos ir pan. Buvo parengti ir įgyvendinti projektai, daliai jų įgyvendinti gautas finansavimas, dalis pristatyta respublikinėse praktinėse konferencijose ir seminaruose:
– „Vaikų ir bendruomenės sveikatos ekologinis monitoringas“;
– ,,Tėvų ir pedagogų kambarys“;
– ,,Kaip aktyvus asmeniškas pasaulio pažinimas leidžia plėtoti vaiko išgalias ir sugebėjimus“;
– ,,Kiek aplinka gali padėti pajusti savo galimybes ir ribas“;
– ,,Kaip skatinti vaikus patiems spręsti tarpusavio konfliktus“;
– ,,Kaip skatinti vaikų domėjimąsi mokyklą“;
– ,,Originali darželio grupė“;
– ,,Vaikų žaidimų kambario įkūrimas“;
– „Kalbos vystymosi skatinimas per muzikinę veiklą“;
– ,,Vaikų vasaros poilsis- kūrybinės, etninės, sportinės, pažintinės stovyklos vaikams nuo 3 iki 11 metų;
– „Mes – Lietuvos vaikai“;
– „Ikimokyklinio amžiaus vaikų ydingos laikysenos prevencija“;
– „Esu matomas – jaučuosi saugus“;

– „Ankstyvojo amžiaus vaikų adaptacija“;
– nuolat rengiami ir įgyvendinamis grupių „mini“ projektai.

Direktorės iniciatyva, bendromis pedagogų, kitų darbuotojų, tėvelių pastangomis praplėstos ugdomosios erdvės vaikams, t.y. keturiose grupėse su atskirais miegamaisiais, miegamųjų patalpos pritaikytos vaikų žaidimams, žaidimų erdvės sukurtos vaikų rūbinių bei prausyklų patalpose. Lopšelio-darželio grupėse vykdoma amžiaus integracija, t.y. grupėje ugdomi vaikai nuo 2 iki 7 metų, broliai-seserys. Įstaigos struktūrą lemia vaikų amžius, skaičius, vaikų ir tėvų poreikiai. Lopšelio grupių skaičius išaugo nuo 1 iki 3 grupių, kuriose ugdomi 1-3 metų vaikai. Lopšelis-darželis pirmasis Kauno mieste pradėjo priiminėti vaikus nuo 1 metų amžiaus. 

Įstaigoje į bendrosios paskirties grupes priimti ir integruotai ugdomi specialiųjų poreikių vaikai, kurių skaičius siekia 50-60 vaikų. Įvertinus šį vaikų skaičių, 1998 m. pradėtos teikti logopedo paslaugos vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, šiek tiek vėliau – kūno kultūros pedagogo paslaugos vaikams su atramos ir judėjimo sutrikimais. Lopšelis-darželis turi paramos gavėjo statusą. Gaunama parama leidžia atnaujinti, keisti ugdomąją aplinką, gerinti ugdymosi sąlygas.